Tin tức 

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

12h:14, thứ sáu ngày 23/11/2018

Chính sách thanh toán

I - CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1 - Khách hàng mua sản phẩm

 - Khách hàng tạm ứng trước khi đặt hàng (giao hàng) từ 20% - 50% giá trị hợp đồng

 - Thanh toán đến 70% - 90% khi hàng giao tới chân công trình (địa điểm lắp dặt)

 - Thanh toán dến 90% - 95% sau khi lắp đặt hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng

 - Thanh toán hết 100% sau khi hết hạn bảo hành (hoặc khi có chứng thư bảo hành của ngân hàng)

Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt có thể đàm phán

2 - Khách hàng thuê Thiết bị - Dịch vụ

 A - THUÊ THIẾT BỊ - DỊCH VỤ THEO CA, KHOÁN

 - Khách hàng đặt cọc (tạm ứng) từ 30% - 50 % giá trị hợp đồng trước khi thực hiện

 - Thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu bàn giao công việc

Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt có thể đàm phán

 B - THUÊ THIẾT BỊ - DỊCH VỤ THEO KỲ DÀI HẠN

 - Khách hàng đặt cọc (tạm ứng) từ 50% - 100% giá trị thuê của 1 kỳ (tháng)

 - Khách hàng thanh toán theo giá trị nghiệm thu mỗi kỳ (tháng)

 - Kết thúc hợp đồng, khách hàng có thể bù trừ khoản tiền đã đặt cọc để tất toán

Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt có thể đàm phán

II - HÌNH THỨC THANH TOÁN

- Thanh toán tiền mặt

- Thanh toán chuyển khoản